O nama


Turistička zajednica Grada Poreča je pravna osoba osnovana radi promicanja i unaprjeđenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području Grada Poreča.  

Osnovana je 1994., a u Upisnik turističkih zajednica koji se vodi kod Ministarstva turizma je upisana pod brojem 68 s datumom 05. svibnja 2011. godine. Zajednicu predstavlja

Predsjednik Turističke zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda na način utvrđen Zakonom i Statutom.

Turistička zajednica Grada Poreča prema klasifikaciji Državnog zavoda za statistiku posluje pod matičnim brojem 03914917, a šifra djelatnosti je 9411 po novom razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Osobni identifikacijski broj (OIB) je: 87338898641.

Ustroj i način rada turističke zajednice je utvrđen odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Zakona o turističkoj pristojbi, te drugim provedbenim propisima.  

Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti Turističke zajednice su turističke članarine i boravišne pristojbe, doznake Turističke zajednice Istarske županije, Hrvatske turističke zajednice i prihodi od imovine u vlasništvu.  

Sjedište Turističke zajednice je u Poreču, Zagrebačka 9.  

Obvezni članovi Turističke zajednice Grada Poreča su sve pravne i fizičke osobe koje u destinaciji imaju svoje sjedište ili poslovnu jedinicu i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti utvrđene posebnim zakonom. Članovi Turističke zajednice upravljaju njenim radom preko svojih predstavnika u tijelima Turističke zajednice sukladno Zakonu i Statutu. Kriterij za utvrđivanje prava članova zajednice u upravljanju Zajednicom temelje se na visini udjela člana Zajednice u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma, a sukladno odredbama zakona i Statuta.  

Tijela Turističke zajednice su:  

1. Skupština
2. Turističko vijeće i
3. Predsjednik Turističke zajednice.

Poslovi i zadaće Turističke zajednice usmjereni su u cilju poticanja i iniciranja razvoja i unapređenja postojećih turističkih proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda putem upravljanja destinacijom, promicanja turističkog proizvoda destinacije, razvijanja svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda destinacije, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju skladno odredbama Zakona i Statuta.

 

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita