Ured zajednice


Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice utvrđene Zakonom i Statutom osnovan je Turistički ured. Turistički ured ima direktora kojega imenuje i razrješava Turističko vijeće.  

Direktor   Turističkog   ureda  zastupa Turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističkog ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama ovlasti odgovorna je za poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda.  


Turistički ured 

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi izvršavanja odluka i zaključaka tijela Zajednice,
- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi priprema sjednica tijela Zajednice,
- proučava pitanja iz područja zadaća Zajednice, te izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
- daje tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- obavlja turističko-informativne poslove,
- vodi evidencije i statističke podatke utvrđene zakonom i drugim propisima,
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice. 


Turističko – informativni poslovi

- prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije
- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije,
- informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,
- promocija turističkog proizvoda s područja Zajednice,
- davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
- suradnja s informativnim organizacijama,
- drugi poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice.

 

Dodaj u favorite Ukloni iz favorita